Cách tính nồng độ mol

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi (ở cấp độ phân tử).

Để biết khối lượng riêng của dung dịch, hàm lượng chất tan trong dung dịch là bao nhiêu, cần xác định nồng độ mol của dung dịch.

Cách tính nồng độ mol của dung dịch?

Nồng độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

Nồng độ mol được ký hiệu là . \({C_M}\)

\({C_M} = \frac{n}{{{V_{{\rm{dd}}}}}}\)

Trong đó:

– n là số mol chất tan trong dung dịch.

\({V_{{\rm{dd}}}}\) là thể tích dung dịch tính bằng lít

Vì vậy, để tính nồng độ mol của dung dịch, bạn cần xác định số mol chất tan có trong dung dịch và thể tích của dung dịch.

Ví dụ ứng dụng:

Ví dụ 1:

Trong 200 ml dd có hòa tan 16 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch

Bài giải: Đổi 200ml = 0,2 lít

\({M_{NaOH}}\) = 23 + 16 + 1= 40

=> Số mol NaOH là: \({n_{NaOH}}\) = 16 : 40 = 0,4 mol

Nồng độ mol của dung dịch là:

\({C_M}\) = 0,4 /0,2 = 2M

Vậy nồng độ mol của dung dịch NaOH là 2M

Ví dụ 2:

Tính khối lượng \({H_2}S{O_4}\) trong 50 ml dd \({H_2}S{O_4}\) 2M

Đổi 50ml = 0.05 lít

Từ công thức tính nồng độ mol \({C_M} = \frac{{{n_{{H_2}S{O_4}}}}}{{{V_{{H_2}S{O_4}}}}}\) => \({n_{{H_2}S{O_4}}} = {C_M}*{V_{{H_2}S{O_4}}}\)

=> Số mol \({H_2}S{O_4}\) trong dd \({H_2}S{O_4}\) 2M là:

\({n_{{H_2}S{O_4}}}\) = 2 * 0,05 = 0,1 mol

\({M_{{H_2}S{O_4}}}\) = 2 + 32 + 64 = 98

=> Âm lượng \({H_2}S{O_4}\) là:

\({m_{{H_2}S{O_4}}}\) = \({n_{{H_2}S{O_4}}}\) * M = 0,1 * 98 = 9,8 gam

Xem thêm bài viết hay:  Câu hỏi lý thuyết trang 116 SGK Địa lí 10

Ví dụ 3:

Dung dịch \({H_2}S{O_4}\) có pH = 2. Tính nồng độ mol của \({H_2}S{O_4}\) biết ở nồng độ này \({H_2}S{O_4}\) phân ly hoàn toàn .

Giải: \({H_2}S{O_4}\) khi phân ly hoàn toàn tạo thành 2 ion \({H^ + }\) và \(SO_4^{2 – }\ ):

\({H_2}S{O_4}\) -> \(2{H^ + } + SO_4^{2 – }\)

pH = 2 => Số mol của 2\({H^ + }\) = 10-2

Theo phương trình điện phân => nồng độ mol của \({H_2}S{O_4}\) là 0,1 M

Ví dụ 4:

Tính nồng độ mol của dung dịch sau:

120g rượu etylic với 1,5 lít nước (biết khối lượng riêng của rượu là 0,8g/ml)

Để tính nồng độ mol ta cần xác định số mol chất tan ở đây là ancol etylic và thể tích dung dịch:

– Khối lượng dung dịch = khối lượng rượu etylic + khối lượng nước.

Từ công thức tính tỷ trọng: \(d = {\textstyle{m \over V}}\) => \(V = {\textstyle{m \over d}}\) = 150 ml

Trên đây là hướng dẫn cách tính nồng độ mol. Chúc may mắn!

MathJax.Hub.Config({
extensions: [“tex2jax.js”],
jax: [“input/TeX”, “output/HTML-CSS”],
tex2jax: {
//inlineMath: [ [‘$’,’$’], [“\\(“,”\\)”] ],
inlineMath: [ [“\\(“,”\\)”] ],
displayMath: [ [‘$$’,’$$’], [“\\[“,”\\]”] ],
processEscapes: true
},
“HTML-CSS”: { availableFonts: [“TeX”] }
});

Bạn thấy bài viết Cách tính nồng độ mol có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Cách tính nồng độ mol bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Xem thêm bài viết hay:  Bài 1 đề 3 trang 137 SGK Ngữ văn 10 tập 2

Nhớ để nguồn: Cách tính nồng độ mol của website thptnguyenchithanhag.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Viết một bình luận