Đề thi thử Hóa 2021 tỉnh Gia Lai có đáp án

Bạn đang xem: Đề thi thử Hóa 2021 tỉnh Gia Lai có đáp án tại thptnguyenchithanhag.edu.vn

Tham khảo ngay đề thi thử môn Hóa 2021 tỉnh Gia Lai và tải file đề thi về máy để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Đề thi thử môn Hóa 2021 của tỉnh Hải Phòng được ra theo dạng quen thuộc, bám sát cấu trúc đề minh họa của Bộ GD&ĐT.

Thử ngay với đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 này

(Tải đề thi thử môn Hóa này về máy theo file đính kèm bên dưới)

Đề thi thử môn Hóa 2021 tỉnh Gia Lai

Câu 41: Các loại phân đạm đều cung cấp cho cây các nguyên tố

Akali.

B. cacbon.

C. nitơ.

D. photpho.

Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu giấy quỳ tím?

A. Etylamin.

B. Anilin.

C. Metylamin.

D. Trimetylamin.

Câu 43: Thủy phân este X trong dung dịch axit thu được CH3COOH và C2H5OH. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOCH3.

B. HCOOC2H5.

C. CH3COOC2H5.

D. C2H5COOCH3.

Câu 44: Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. Fe(NO3)2.

B. FeO.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.

Câu 45: Sản phẩm của phản ứng giữa kim loại nhôm với khí clo là

A. Al(OH)3.

B. Al2O3.

C. AlCl3.

D. Al(NO3)3.

Câu 46: Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo?

A. Tơ.

B. Tơ visco.

C. Tơ nilon–6,6.

D. tơ nitron.

Câu 47: Glucozơ là monosaccarit có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucozơ là

A. C2H4O2.

B. (C6H10O5)n.

C. C12H22O11.

D. C6H12O6.

Câu 48: Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. X tên là

A. propyl axetat.

B. metyl axetat.

C. etyl axetat.

D. metyl propionat.

Câu 49: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Poli(etylen terephtalet).

B. Poliacrilonitrin.

C. Polistiren.

D. Poli(metyl metacrylat).

Câu 50: Chất dẫn điện tốt nhất là

A. Ag.

B. Cu.

C. Âu.

D. Al.

Câu 51: Chất nào sau đây là chất hữu cơ?

A. Na2CO3.

B.CO.

C. CO2.

D. CH4.

Câu 52: Khí lưu huỳnh là khí độc, khi thải ra môi trường gây ô nhiễm không khí. Công thức của khí lưu huỳnh là

A. H2S.

B.SO2.

C. NO2.

D. KHÔNG.

Câu 53: Một trong những nguyên nhân chính gây loãng xương là do thiếu dinh dưỡng

A. canxi.

B. kẽm.

C. nhôm.

D. sắt.

Câu 54: Trong các ion sau: Ag+, Cu2+, Fe2+, Al3+. Ion có tính oxi hóa mạnh nhất là .

A. Fe2+.

B. Ag+.

C.Al3+.

D.Cu2+.

Xem thêm: Đề thi thử môn Hóa 2021 THPT Nguyễn Khuyến – Bình Dương

Câu 55: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thuỷ luyện?

A.Ca.

B.Mg.

C. Cu.

D. Nà.

Câu 56: Kim loại nào sau đây dễ tan trong nước ở nhiệt độ thường?

A. Fe.

B. Được.

C. Al.

D. Nà.

Câu 57: Thí nghiệm nào sau đây xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa?

A. Nhúng dây Mg vào dung dịch HCl.

B. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3.

C. Đốt sợi dây thép trong bình đựng khí Cl2.

D. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2.

Câu 58: Hợp chất H2NCH2COOH có tên là

A. lysin.

B. alanin.

C. valin.

D. glyxin.

Câu 59: Oxit nào sau đây là oxit axit?

Tôi đi.

B.CaO.

C. Na2O.

D. CrO3.

Câu 60: Chất béo là este của axit béo có

A. glixerol.

B. rượu metylic.

C. etilen glicol.

D. rượu etylic.

Câu 61: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl sinh ra khí H2?

A. Mg.

B. Mg(OH)2.

C. Ca(OH)2.

D. Bảo.

Câu 62: Vào mùa lũ, để có nước sinh hoạt, người dân ở một số vùng thường dùng chất X (có công thức K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O) để sinh hoạt. Chất X có tên là

A. phèn chua.

B. vôi sống.

C. muối ăn.

D. thạch cao.

Câu 63: Có thể điều chế kim loại R bằng cách khử ion của nó trong oxit bằng khí H2 ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại R khử được ion H+ trong dung dịch axit loãng thành H2. kim loại R là

A. Mg.

B. Al.

C.Fe.

D. Cu.

Câu 64: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 0,05 mol N2, 0,30 mol CO2 và 6,30 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C4H9N.

B. C3H7N.

C. C2H7N.

D. C3H9N.

Câu 65: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tơ nitơ được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

B. Sợi bông, tơ tằm đều thuộc loại tơ tổng hợp.

C. Tơ nilon-6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

D. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạng lưới không gian.

Câu 66: Nung m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Cu trong khí O2 dư thu được 16,2 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ dung dịch gồm HCl 1,0M và H2SO4 0,5M, thu được dung dịch chứa 43,2 gam hỗn hợp muối trung hòa. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 9,4.

B. 9,8.

C.10,4.

D. 13,0.

Câu 67: Hòa tan hoàn toàn 0,10 mol Al bằng dung dịch NaOH dư, thu được V lít khí H2. Giá trị của V là

A. 4,48.

B. 5,60.

C. 2,24.

D. 3,36.

Câu 68: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Glucozơ và saccarozơ đều thuộc loại cacbohydrat.

B. Glucozơ và saccarozơ đều có phản ứng tráng bạc.

C. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau.

D. Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa tan được Cu(OH)2.

Câu 69: Cho 0,90 gam glucozơ tác dụng hết với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 0,54.

B. 1,62.

C. 1,08.

D. 2,16.

Câu 70: Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch gồm FeCl2 và FeCl3, thu được kết tủa X. Cho X phản ứng với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch chứa muối.

A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)3 và KNO3.

D. Fe(NO3)2 và KNO3.

Câu 71: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Đun sôi tạm thời nước cứng.

(b) Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl3 dư.

(c) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.

(d) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 dư.

(e) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(g) Dẫn khí CO2 cho đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.

Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được là

MỘT.3.

B 4.

C.2.

D.5.

Tham khảo: Đề thi thử môn Hóa 2021 có đáp án Sở GD&ĐT Ninh Bình

Câu 72: Cho các phát biểu sau:

(a) Nước chanh khử mùi tanh của cá.

(b) Hiđro hóa hoàn toàn chất béo lỏng thu được chất béo rắn.

(c) Nhỏ vài giọt iot vào xenlulozơ, xuất hiện màu xanh tím.

(d) Tơ nitron giữ nhiệt tốt nên được dùng để may áo ấm.

(e) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ đều thu được glucozơ.

(g) Hợp chất H2N-CH2-COO-CH3 phản ứng với dung dịch NaOH và dung dịch HCl.

Số phát biểu đúng là

MỘT.3.

B 4.

C 6.

D.5.

Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, thu được 14,40 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là

A. 0,30.

B. 0,40.

C. 0,33.

D. 0,26.

Câu 74: Hấp thụ 0,20 mol CO2 vào dung dịch chứa x mol NaOH và y mol Na2CO3, thu được 100 ml dung dịch X. Lấy 50 ml dung dịch X cho phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 20,00 gam thu được kết tủa. Mặt khác, khi cho từ từ 50 ml dung dịch X vào 150 ml dung dịch HCl 1,0M thì thu được 0,12 mol CO2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x và y lần lượt là

A. 0,10 và 0,20.

B. 0,12 và 0,30.

C. 0,14 và 0,20.

D. 0,10 và 0,45.

Câu 75: Thủy phân hoàn toàn chất béo trung tính X trong dung dịch NaOH thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác m gam X tác dụng tối đa với dung dịch chứa a mol Br2. giá trị của một là gì

A. 0,20.

B. 0,08.

C. 0,04.

D. 0,16.

Câu 76: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO (trong X, oxi chiếm 8,75% thể tích) trong H2O, thu được 400 ml dung dịch Y và 1,568 lít dung dịch. khí H2. Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,20 M và H2SO4 0,15 M, thu được 400 ml dung dịch có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.13.

B.14.

C.15.

D.12.

Câu 77: Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của một axit cacboxylic; chất Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối amoni của đipeptit. Cho 8,91 gam hỗn hợp E gồm X và Y phản ứng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được sản phẩm hữu cơ gồm 0,05 mol hai amin no (đều có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử và không phải là đồng). phân) và m gam hai muối đó. Giá trị của m là

A. 10,0.

B. 8,5.

C. 9.1.

D. 8,0.

Câu 78: Hòa tan 28,16 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3, thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có khối lượng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ chứa muối trung tính. Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Nếu cho Z phản ứng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 166,595 gam kết tủa. Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Mg trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 32,50%.

B. 38,35%.

C. 34,10%.

D. 29,83%.

Câu 79:

Đốt cháy hoàn toàn 16,92 gam hỗn hợp A gồm 3 este X, Y, Z đều mạch hở (chỉ chứa chức este, trong đó Y và Z có cùng số nguyên tử cacbon; số mol của Y nhỏ hơn số mol của mol Z. ) bằng lượng O2 (vừa đủ) thì thu được CO2 và 11,88 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 16,92 gam A trong 240 ml dung dịch NaOH 1,0 M (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp B gồm 2 muối và hỗn hợp D gồm 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. . Đun nóng hỗn hợp D với H2SO4 đặc ở 140°C, thu được 5,088 gam hỗn hợp 3 ete (hiệu suất ete hóa của mỗi ancol là 80%). Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp A là

A. 21,88%.

B. 15,60%.

C. 26,24%.

D. 43,74%.

Câu 80: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào hai bình mỗi bình 10 ml etyl axetat.

Bước 2: Cho 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30% vào bình thứ hai.

Bước 3: Lắc đều cả hai bình, lắp ống sinh hàn và đun nhẹ trong 5 phút, sau đó để nguội.

Các phát biểu liên quan đến thí nghiệm trên được đưa ra như sau:

(a) Kết thúc bước 2, chất lỏng trong hai bình chia đều thành hai lớp.

(b) Ở bước 3, đun sôi nhẹ có thể được thay thế bằng nồi cách thủy (ngâm trong nước nóng).

(c) Ở bước 3, cả 2 bình đều chứa chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(d) Ở bước 3, ở bình thứ hai xảy ra phản ứng xà phòng hóa.

Số phát biểu đúng là

MỘT.1.

B.3.

C.4.

D.2.

Đáp án đề thi môn Hóa 2021 tỉnh Gia Lai

Câu đa Câu đa Câu đa Câu đa Câu đa
41 42 GỠ BỎ 43 44 45
46 GỠ BỎ 47 DỄ DÀNG 48 DỄ DÀNG 49 Một 50 Một
51 DỄ DÀNG 52 GỠ BỎ 53 Một 54 GỠ BỎ 55
56 DỄ DÀNG 57 DỄ DÀNG 58 DỄ DÀNG 59 DỄ DÀNG 60 Một
61 Một 62 Một 63 64 GỠ BỎ 65 DỄ DÀNG
66 GỠ BỎ 67 DỄ DÀNG 68 GỠ BỎ 69 70 Một
71 Một 72 DỄ DÀNG 73 GỠ BỎ 74 Một 75 GỠ BỎ
76 Một 77 78 79 80 GỠ BỎ

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án môn Hóa kỳ thi THPT tỉnh Gia Lai năm 2021. Chúc các em ôn tập tốt với Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Hóa mà Đọc tài liệu chuẩn bị.

Bạn thấy bài viết Đề thi thử Hóa 2021 tỉnh Gia Lai có đáp án có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề thi thử Hóa 2021 tỉnh Gia Lai có đáp án bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Đề thi thử Hóa 2021 tỉnh Gia Lai có đáp án của website thptnguyenchithanhag.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Đề thi thử Hóa 2021 tỉnh Gia Lai có đáp án
Xem thêm bài viết hay:  Tranh tô màu con chim cho bé

Viết một bình luận