Đề thi thử hóa 2022 THPT Yên Lạc 2 lần 3

Bạn đang xem: Đề thi thử hóa 2022 THPT Yên Lạc 2 lần 3 tại thptnguyenchithanhag.edu.vn

Đề thi môn Hóa THPT Quốc gia 2022 mới nhất của trường THPT Yên Lạc 2, tỉnh Vĩnh Phúc vừa diễn ra là đề thi hay, có tính phân hóa cao giúp học sinh tự đánh giá và ôn tập tại nhà.

Tải về và làm thử ngay với đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 này:

(Tải đề thi thử môn hóa 2022 có đáp án này về máy theo file đính kèm)

Đề thi thử môn Hóa 2022 THPT Yên Lạc lần 2 3

mã 177

Câu 41: Chất nào sau đây ở thể lỏng ở nhiệt độ thường?

A. Alanin.

B. Tristearin.

C. Saccarozơ.

D. Anilin.

Câu 42: Cacbohydrat nào có nhiều trong mía và củ cải đường?

A. Xenlulozơ.

B. Glucozơ

C. Thằn lằn bay

D. Saccarozơ

Câu 43: Ở điều kiện thường, hợp chất nào sau đây phản ứng được với nước?

A. Al2O3

B. Na2CO3

C.CaO

D.NaCl.

Câu 44: Axit oleic có số nguyên tử H trong phân tử là

A.31.

B.34.

C.32.

D.33.

Câu 45: Sắt (III) sunfat có công thức là

A. FeS.

B. FeSO4.

C. Fe2SO4.

D. Fe2(SO4)3.

Câu 46: Cho hỗn hợp rắn gồm CH3COONa, NaOH và CaO vào ống nghiệm chịu nhiệt rồi đun nóng. Điều nào sau đây là một đặc điểm của khí sinh ra?

A. Làm mất màu dung dịch brom.

B. Nhẹ hơn không khí.

C. Dung dịch thuốc tím mất màu.

D. Tan tốt trong nước.

Câu 47: Polime nào sau đây chỉ chứa 2 nguyên tố C và H?

A. Poli(vinyl axetat).

B. Poliacrilonitrin.

C. Poli(vinyl clorua).

D. Pê-li-te.

Câu 48: Thành phần chính của quặng manhetit là

A. FeCO3.

B. Fe2O3.

C. FeS2.

D. Fe3O4.

Câu 49: Kim cương, than chì và fulleren là

A. đồng vị của cacbon.

B. hợp chất của cacbon.

C. thù hình của cacbon.

D. đồng phân về cacbon.

Câu 50: Chất nào sau đây không có phản ứng tráng gương?

A. HCOOH.

B. CH3-CHO.

C. CH3-KÍCH

D. C6H12O6.

Xem thêm: Đáp án đề thi môn Hóa THPT Trần Quốc Tuấn lần 3 năm 2022

Câu 51: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

AW

B. Al.

C.Hg.

ĐK

Câu 52: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Mg

B. Fe

C.Na

D. Al

Câu 53: Chất nào sau đây không phải là chất điện li?

A.CH3COOH.

B. C6H12O6.

C.HF.

D. NaNO3.

Câu 54: Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metylic và axit axetic là

A. etyl fomat.

B. metyl fomat.

C. metyl axetat.

D. etyl axetat.

Câu 55: Fe phản ứng với lượng dư dung dịch chất nào sau đây tạo ra muối sắt (III) ?

A. H3PO4.

B. H2SO4 loãng.

C. HNO3 loãng.

D.HCl.

Câu 56: Muối ngậm nước CaSO4.H2O có tên thông thường là

A. vôi tôi.

B. thạch cao sống.

C. thạch cao nung.

D. thạch nhũ.

Câu 57: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl?

A.Na.

B.Fe.

C.Mg.

D. Cu.

Câu 58: Kim loại nào sau đây là thành phần chính của gang, thép?

A.Cr

B. Cu.

C. Al.

D. Fe.

Câu 59: Kim loại nào sau đây có thể dát mỏng thành giấy bạc mỏng 0,01 mm dùng làm giấy gói kẹo, thuốc lá?

A. Al.

Cặp.

C. Cu.

D. Fe.

Câu 60: Chất X có công thức phân tử C4H8O2. Khi X phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là

A. C2H5COOCH3.

B. CH3COOC2H5.

C. CH3COOC3H5.

D. HCOOC3H7.

Câu 61: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ?

A. Lysin.

B. Alanin.

C. Glyxin.

D. Axit glutamic.

Câu 62: Một mẫu nước có chứa các ion Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-. Mẫu nước trên thuộc loại

A. Nước cứng hoàn toàn.

B. nước mềm.

C. nước cứng vĩnh cửu.

D. nước cứng tạm thời.

Câu 63: Đốt cháy hoàn toàn a gam chất béo trung tính X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là

A. 31,92.

B. 35,60.

C.40,40.

D. 36,72.

Câu 64: Điện phân 500 ml dung dịch CuSO4 0,2M (điện cực trơ) đến khi ở catot thu được 3,2 gam kim loại thì thể tích khí (dktc) thu được ở anot là

A. 2,24 lít.

B. 1,12 lít.

C. 3,36 lít.

D. 0,56 lít

Câu 65: Cho sơ đồ chuyển hóa:

\(Z \overset {F} \leftarrow Y \overset {E} \leftarrow Ca(OH)2 \overset {E} \rightarrow X \overset {F} \rightarrow Z\)

Biết: X, Y, Z, E, F là các hợp chất khác nhau; Mỗi mũi tên tương ứng với một phương trình hóa học của phản ứng xảy ra giữa hai chất tương ứng. Các chất E, F thỏa mãn sơ đồ trên là

A. Na2SO4, NaOH

B. Na2CO3, HCl.

C. NaHCO3, HCl.

D. CO2, Na2SO4.

Câu 66: Cho m gam glyxin phản ứng với lượng dư dung dịch HCl thu được 4,46 gam muối. Giá trị của m là

A. 35,6.

B. 3,56.

C. 3,00.

D. 30,0.

Câu 67: Cho 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 4,48 lít khí H2 (dktc) thoát ra. Khối lượng Cu trong X là

A. 6,4 gam.

B. 11,2 gam.

C. 12,8 gam.

D. 3,2 gam.

Xem thêm: Đề thi thử môn Hóa THPT thị xã Quảng Trị lần 2 năm 2022

Câu 68: Trong quá trình sản xuất glucozơ thường có lẫn 10% tạp chất (tạp chất này không tham gia phản ứng tráng bạc). Lấy m gam glucozơ trên cho phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 (dư), thu được 10,8 gam Ag. giá trị của một là gì

A. 10 gam.

B. 20 gam.

C.9 gam.

D. 18 gam.

Câu 69: Cho 3,6 gam Mg phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra V lít khí NO (ở đtc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là

A. 4,48.

B. 2,24.

C. 3,36.

D. 1,12.

Câu 70: Cho 8,1 gam Al phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 7,64.

B. 40,05.

C. 36,07.

D. 26,04.

Câu 71: Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các amin đều làm xanh quỳ tím ẩm.

(b) Cho lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy có màu tím

(c) Để rửa sạch ống nghiệm đựng anilin có thể dùng dung dịch HCl

(d) H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH là đipeptit

(e) Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ tan trong nước.

Số phát biểu đúng là

MỘT.4.

B.1.

C.3.

mất 2

Câu 72: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tơ xenlulozơ axetat là polime nhân tạo.

B. Cao su là vật liệu đàn hồi.

C. Tơ poliamit bền trong môi trường kiềm hoặc axit.

D. Trùng hợp vinyl clorua thu được poli(vinyl clorua).

Câu 73: Đốt cháy X gồm 3 kim loại Mg, Zn, Cu thu được 34,5 gam hỗn hợp rắn Y gồm các oxit kim loại. Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y cần dùng vừa đủ dung dịch chứa 0,8 mol HCl. Khối lượng của hỗn hợp X là

A. 28,1 gam.

B. 24,9 gam.

C. 21,7 gam.

D. 31,3 gam.

Câu 74: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

– Bước 1: Cho 2 ml etyl axetat vào hai ống nghiệm.

– Bước 2: Cho 2 ml dung dịch H2SO4 20% vào ống thứ nhất, 4 ml dung dịch NaOH 30% vào ống thứ hai.

– Bước 3: Lắc đều cả 2 ống nghiệm, lắp ống sinh hàn vào, đun sôi nhẹ khoảng 5 phút, để nguội.

Cho các tuyên bố sau:

(a) Sau bước 2, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm tách thành hai lớp.

(b) Sau bước 3, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều đồng nhất.

(c) Sau bước 3, thu được cùng một sản phẩm trong cả hai ống.

(d) Ở bước 3, đun sôi nhẹ có thể được thay thế bằng cách đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).

Số phát biểu đúng là

MỘT.1.

B.2.

C.4.

D.3.

Câu 75: Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó tỉ lệ khối lượng giữa kim loại và oxi là 10 : 1) phản ứng với một lượng dư H2O, thu được 1,12 lít H2) và 300 ml dung dịch X .Cho 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp H2SO4 0,25M và HCl 0,3M phản ứng với 500 ml dung dịch có pH = 1,7. Giá trị của m là

A. 4,4.

B. 5,4.

C. 8,6.

D. 6,8.

Câu 76: Cho m gam hỗn hợp X gồm MgO, CuO, MgS và Cu2S (oxi chiếm 30% khối lượng) tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 và NaNO3, thu được dung dịch Y chỉ chứa 4m gam muối trung hòa và 0,672 lít. dktc) hỗn hợp khí gồm NO2, SO2 (không còn sản phẩm khử nào khác). Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(NO3)2 được dung dịch Z và 9,32 gam kết tủa. Cô cạn Z thu được chất rắn T. Nung nóng T đến khối lượng không đổi thu được 2,688 lít (dktc) hỗn hợp khí (có tỉ khối so với H2 bằng 19,5). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 4,0.

B. 2,5.

C. 3,0.

D. 3,5.

Câu 77: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3.

(2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO¬4)3 dư.

(3) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 (dư).

(4) Dẫn khí CO (dư) qua bột Fe2O3 nung nóng.

Số thí nghiệm có sự tạo thành kim loại là

A.2.

B.3.

C.1.

D.4.

Câu 78: Hỗn hợp X gồm C2H2, C3H6, C4H10 và H2. Cho 11,2 lít (dktc) hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch brom dư thì có 64 gam brom tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X thu được 55 gam CO2 và m gam nước. Giá trị của m là

A. 31,5.

B. 24,3.

C.27.

D. 22,5.

Câu 79: Đốt cháy hoàn toàn 10,92 gam hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y, Z (đều có liên kết pi (π) lớn hơn 2, \(MX) cần vừa đủ 0,51 mol O2, thu được 10,752 lít CO2 thu được, 10,92 gam E được hấp thụ hoàn toàn bằng dung dịch KOH (giảm 25% so với lượng phản ứng) rồi đem chưng cất dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chất rắn khan T gồm hai chất.Đốt cháy hoàn toàn T thu được K2CO3, CO2 và 1,575 gam H2O.Biết % khối lượng của Y trong E là

A. 57,86%.

B. 26,37%.

C. 52,75%.

D. 63%.

Câu 80: Một hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C7H10O6. Đun nóng X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol Y và hỗn hợp hai muối Z và T (\(MZ ). Đun nóng Z cũng như T với xút đều thu được một hiđrocacbon đơn giản nhất. Có các nhận xét sau:

(1) Oxi hóa Y bằng CuO dư, đun nóng thu được anđehit hai chức.

(2) Z và T có cùng số nguyên tử cacbon.

(3) X phản ứng với kim loại Na, giải phóng H2.

(4) Trong phân tử Z có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi.

Số phát biểu đúng là

A.2.

B 4.

C.1.

mất 3

Đáp án đề thi thử môn hóa THPT Yên Lạc lần 2 năm 2022 lần 3

Câu đa Câu đa Câu đa Câu đa
41 DỄ DÀNG 51 Một 61 Một 71 Một
42 DỄ DÀNG 52 GỠ BỎ 62 Một 72
43 53 GỠ BỎ 63 DỄ DÀNG 73 Một
44 GỠ BỎ 54 64 DỄ DÀNG 74 GỠ BỎ
45 DỄ DÀNG 55 65 75 Một
46 GỠ BỎ 56 66 76
47 DỄ DÀNG 57 DỄ DÀNG 67 Một 77 GỠ BỎ
48 DỄ DÀNG 58 DỄ DÀNG 68 Một 78 GỠ BỎ
49 59 Một 69 GỠ BỎ 79 Một
50 60 GỠ BỎ 70 GỠ BỎ 80 DỄ DÀNG

-/-

Hi vọng với bộ đề thi mẫu ôn thi cuối năm môn Hóa 2022 được cập nhật mới nhất sẽ giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập thật tốt. Đừng quên xem thêm các đề thi thử môn Hóa 2022 của các tỉnh thành khác trên cả nước được cập nhật liên tục

Bạn thấy bài viết Đề thi thử hóa 2022 THPT Yên Lạc 2 lần 3 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đề thi thử hóa 2022 THPT Yên Lạc 2 lần 3 bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh

Nhớ để nguồn bài viết này: Đề thi thử hóa 2022 THPT Yên Lạc 2 lần 3 của website thptnguyenchithanhag.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Đề thi thử hóa 2022 THPT Yên Lạc 2 lần 3
Xem thêm bài viết hay:  Giải bài Luyện tập trang 164 SGK Toán 2

Viết một bình luận